sexta-feira, fevereiro 08, 2008

Image and video hosting by TinyPic

DIAS DA SEMANA

segunda-feira - getsu yobi
terça-feira - ka yobi
quarta-feira - sui yobi
quinta-feira - moku yobi
sexta-feira - kin yobi
sabado - do yobi
domingo - nichi yobi

MESES

janeiro - ichi gatsu
fevereiro - ni gatsu
março - san gatsu
abril - yon gatsu
maio - go gatsu
junho - roku gatsu
julho - shichi gatsu
agosto - hachi gatsu
setembro - ku gatsu
outubro - ju gatsu
novembro - juichi gatsu
dezembro - juni gatsu

Nenhum comentário: