terça-feira, fevereiro 12, 2008

Image and video hosting by TinyPic

ADJETIVOS (segunda parte)

alegre - yukai
importante - daiji
amado - sukei
insensível - hiyayaka
belo - kirei
jovial - hogaraka
bem aventurado - shiwase
leviano - asahaka
bobo - baka
libertino - kimama
calmo - shizuka
livre - jiyuu
caloroso - atataka
magro (a) - yaseta -hito
caridoso - shinsetsu
meigo - shitoyaka
contente - manzoku
grande (p/mulher) - oo-onna
covarde - hikoo
pequena (p/mulher) - ko-onna
direito - shoojiki
pacífico - odayaka
doente - byoo-nin
pobre - bimboo
engraçado - kokkei
pobretão - bimboo-nin
esplêndido - rippa
rejeitado - kirai
forte, resistente - joobu
rico - yuufuku
gordo (a) - fotota-nin
endinheirado - kanemochi
gostoso - suki
rude - yaban
hábil - joozu
são - genki
grande (p/homem) - oo-otoko
saudável - kenkoo
pequeno (p/homem) - ko-otoko
tolo - oroka
honesto - majime
tristonho - mijime

Nenhum comentário: